Certyfikaty jakości

Posiadanie Certyfikatu jest dowodem bardzo wysokiej, zewnetrznej oceny jakosci pracy szkoly w zakresie danego standardu.

W naszej szkole mieszczą się trzy różne typy szkół: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Technikum. Każda z tych szkół ma przyznane odrębne certyfikaty.

Aktualnie posiadamy następujące certyfikaty:
Liceum Ogólnokształcące: II, III, IV,
V, VIII, IX, X

Liceum Profilowane: II, III, IV,
V, VIII, IX, X

Technikum: II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X

 

Opis Standardów:
Standard I
Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia.

 1. Wyniki sprawdzianów lub egzaminów zewnętrznych nie są niższe niż w szkołach w podobnym środowisku i potwierdzają wysokie efekty kształcenia.
 2. Uczniowie osiągają standardy wymagań oraz posiadają umiejętności kluczowe.
 3. Szkoła uzyskuje wysokie efekty w działaniach zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.
 4. Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na wyższym etapie kształcenia lub są w stanie sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się rynku pracy.
 5. Uczniowie biorą udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych formach współzawodnictwa.

Szkoła porównuje wyniki sprawdzianów (egzaminów) zewnętrznych z osiągnięciami uczniów innych szkół działających w podobnym środowisku. Szkoły ponadgimnazjalne, do czasu wprowadzenia egzaminów zewnętrznych, porównują wyniki egzaminu dojrzałości i egzaminu z przygotowania zawodowego. Analiza wyników potwierdza uzyskiwanie wysokich efektów kształcenia. Badanie efektów kształcenia wskazuje na osiąganie przez uczniów standardów wymagań oraz nabywanie umiejętności kluczowych, szczególnie w zakresie edukacji językowej i informatycznej. Absolwenci szkoły potrafią planować i nadzorować proces własnego uczenia się, trafnie oceniać uzyskiwane efekty, skutecznie komunikować się z otoczeniem, współdziałać w zespole, posługiwać się komputerem, rozwiązywać problemy. Są kreatywni, odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości. Wysoki procent uczniów uzyskuje promocję do następnej klasy, w tym promocję z wyróżnieniem. Wnioski z badania losów absolwentów świadczą o powodzeniu uczniów w nauce na wyższym etapie kształcenia lub w pracy zawodowej. Działania szkoły sprzyjają licznemu udziałowi uczniów w konkursach, zawodach i olimpiadach. Wysoki procent uczniów uzyskuje wysokie lokaty w wymienionych formach współzawodnictwa.

Standard II
Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój.

 1. Szkoła posiada zróżnicowaną i atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 2. Szkolny zestaw programów zapewnia wszechstronny rozwój ucznia.
 3. Nauczyciele znają potrzeby, możliwości i osiągnięcia uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne oraz stosują indywidualizację procesu nauczania.
 4. Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający realizację założonych celów edukacyjnych.
 5. Szkoła uczy umiejętności kluczowych.
 6. Szkoła organizuje kształcenie zgodnie z zasadami ochrony zdrowia i higieny pracy.
 7. Problematyka dotycząca integracji europejskiej jest istotnym elementem pracy szkoły.

Szkoła posiada szeroką ofertę uwzględniającą kierunki rozwoju systemu edukacji i uwarunkowania środowiskowe. Proponowane zajęcia zaspokajają potrzeby uczniów, stwarzają im możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań, szczególnie nauki języków obcych i informatyki. Nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego przez MENiS, modyfikowane lub autorskie, dostosowane do możliwości uczniów.
Programy zapewniają wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, duchowy, moralny, społeczny i fizyczny. Szkolny zestaw programów jest spójny, uwzględnia korelację nauczania poszczególnych przedmiotów oraz ścieżek międzyprzedmiotowych. Szkoła posiada procedury i narzędzia badania możliwości i potrzeb uczniów. Nauczyciele opracowali zróżnicowane wymagania edukacyjne. W procesie dydaktycznym szczególną opieką objęci są zarówno uczniowie zdolni, jak i mający trudności w nauce. Uczniowie otrzymują indywidualne zadania zależne od ich możliwości, poziomu wiedzy, uzdolnień i osiągniętych umiejętności.
Metody i formy pracy są dostosowywane do współczesnych, nowatorskich rozwiązań metodycznych. Sposób realizacji celów jest atrakcyjny i efektywny oraz sprzyja aktywizacji uczniów. Czas lekcji wykorzystywany jest efektywnie. Zajęcia prowadzone są z użyciem właściwie dobranych pomocy dydaktycznych, w tym z zastosowaniem technologii informatycznej. Szkoła przyjęła, jako nadrzędne, cele związane z nabywaniem przez uczniów umiejętności kluczowych: planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach, efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, sprawne posługiwanie się komputerem.
Podczas realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych są stosowane zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. Praca szkoły związana z edukacją europejską jest spójna z polityką państwa, pozwala na zrozumienie zasad integracji i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Szkoła uczestniczy w programach lub projektach edukacyjnych o zasięgu europejskim.

Standard III
Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco-wspierającą.

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest znany i akceptowany przez całą społeczność szkolną.
 2. Nauczyciele oceniają wiedzę, umiejętności i zachowanie uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne motywuje uczniów do dalszej pracy.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz sposobach przezwyciężania trudności.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne dostarcza rodzicom i nauczycielom informację o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rozwiązania przyjęte w systemie oceniania są znane i zgodne z oczekiwaniami społeczności szkolnej. Osiągnięcia uczniów są oceniane na podstawie spójnych kryteriów. Kryteria oceniania są uważane za sprawiedliwe. System oceniania wzmacnia u uczniów potrzebę uzyskania sukcesu. Ocenianie wyzwala różne formy aktywności w celu poprawy osiągnięć. Uczeń postrzega ocenianie jako rytmiczne, obiektywne, zachęcające go do dalszej pracy. Informacja o osiągnięciach ucznia jest jasna, zrozumiała i spełnia jego oczekiwania.
Szkoła wypracowała procedury i narzędzia pozyskiwania informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz wskazuje sposoby odniesienia sukcesu. Rodzice są zadowoleni z regularnie otrzymywanych informacji o postępach swoich dzieci. Nauczyciele wykorzystują ocenianie do analizy efektów własnej pracy oraz na bieżąco wprowadzają zmiany w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Standard IV
Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy.

 1. Program wychowawczy zbudowany jest w oparciu o wartości uznawane przez rodziców, nauczycieli i uczniów.
 2. Szkolny program wychowawczy opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, jest spójny ze szkolnym programem nauczania oraz programem rozwoju placówki.
 3. Działania szkoły ukierunkowane są na rozwijanie samorządności uczniowskiej oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Cała społeczność szkolna uczestniczy w realizacji programu wychowawczego.
 5. Szkoła zapewnia atrakcyjne formy upowszechniania określonych w programie wartości.

Szkoła podejmuje działania mające na celu określenie wspólnych dla społeczności szkolnej wartości. Pomaga w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości. Zwraca uwagę na problemy cywilizacyjne oraz wrażliwość społeczną. Szkolny program wychowawczy jest ściśle powiązany z misją szkoły. Społeczność szkolna na co dzień respektuje przyjęte zasady i normy. Rodzice są wspierani w działaniach mających na celu integralny rozwój dziecka we wszystkich sferach jego osobowości: intelektualnej, duchowej, moralnej, społecznej i fizycznej. Program wychowawczy uwzględnia zasady zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazania przyjęte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Podstawą programu wychowawczego są uniwersalne zasady etyki respektujące chrześcijański system wartości. Wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła stwarza sytuacje służące rozwijaniu samorządności uczniowskiej. Uczy stosowania procedur demokratycznych. Wspomaga ucznia w rozpoznawaniu własnych praw i obowiązków. Działania szkoły kształtują umiejętności organizacyjne, pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za siebie i innych.
Praca wychowawcza szkoły pomaga w procesie usamodzielnienia się i dokonywania dobrych wyborów oraz personalizacji życia w rodzinie i w grupie społecznej. Szkoła posiada własną tradycję i obrzędowość. Podejmuje działania służące kształtowaniu poczucia przynależności do wspólnoty obywateli, szacunku dla własnego państwa, świadomości istnienia obowiązków wobec Ojczyzny. Szkolny program wychowawczy określa prawa i obowiązki oraz systematycznie angażuje do działań wychowawczych uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły. Stwarza sytuacje sprzyjające partnerskiej współpracy wszystkich podmiotów. Rodzice i nauczyciele są współodpowiedzialni za proces wychowawczy.
Formy pracy wychowawczej są dostosowane do oczekiwań uczniów.

Standard V
Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju.

 1. Szkoła rozpoznaje zagrożenia oraz podejmuje odpowiednie działania.
 2. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę poza zajęciami lekcyjnymi.
 4. Szkoła organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomaga w uzyskaniu wsparcia materialnego i socjalnego.
 5. Szkoła opracowała i realizuje z powodzeniem program profilaktyki.

Szkoła wypracowała sposoby rozpoznawania zagrożeń oraz podejmuje działania zmierzające do ich wyeliminowania. Działania szkoły są skuteczne. Zmniejsza się liczba uczniów zagrożonych zjawiskami patologii społecznej. W szkole spełnione są warunki bezpieczeństwa określone przez uregulowania prawne. Uczniowie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa wynikające z prawidłowo sprawowanej w szkole opieki. Szkoła dba o zdrowie uczniów poprzez promocję zdrowego trybu życia. W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia opiekuńcze zgodnie z potrzebami uczniów. Uczniowie mają zagwarantowaną opiekę w czasie dowożenia do i ze szkoły oraz podczas wycieczek lub imprez. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana zgodnie z potrzebami uczniów. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi podmiotami działającymi w wyżej wymienionym zakresie. Szkoła podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej oraz socjalnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Szkolny program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym. Wdrożenie programu zostało poprzedzone diagnozą potrzeb, problemów i zasobów szkoły. Szkoła rozpoznaje początki procesu patologizacji społecznej dziecka poprzez diagnozę resocjalizacyjną. Odnosi sukcesy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania negatywnych zjawisk.

Standard VI
Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym.

 1. Uczniowie lubią przebywać w szkole.
 2. Relacje między członkami społeczności szkolnej cechuje otwartość, życzliwość, wzajemny szacunek, zaufanie i partnerstwo.
 3. Szkoła podejmuje działania służące integracji społeczności szkolnej.
 4. W szkole respektowane są prawa człowieka i przestrzega się wartości przyjętych przez społeczność szkolną.

W szkole są dobre relacje interpersonalne. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach szkolnych. Stopień akceptacji klasy i szkoły przez uczniów jest wysoki. Rodzice są zadowoleni z atmosfery panującej w szkole. Nauczyciele integrują uczniów klas pierwszych i ułatwiają im proces adaptacji. Nowo przyjmowani uczniowie otrzymują wsparcie ze strony środowiska szkolnego. Szkoła organizuje imprezy angażujące całą społeczność szkolną. Tworzy klimat dla koleżeństwa i przyjaźni oraz szacunku dla człowieka. Szkoła opracowała procedury zapewniające respektowanie praw człowieka. Uczniowie utożsamiają się z wartościami przyjętymi przez społeczność szkolną.

Standard VII
Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.

 1. Szkoła pozyskuje rodziców do partnerskiej współpracy. Opinie, oczekiwania i inicjatywy rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy szkoły.
 2. Rodzice wspomagają szkołę w jej działaniach.
 3. Zasady komunikowania się szkoły z rodzicami zaspokajają ich potrzeby i oczekiwania.
 4. Szkoła wspiera rodziców w działaniach wychowawczych.
 5. Reprezentacja rodziców uczestniczy w zarządzaniu szkołą i tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego.

Szkoła zachęca rodziców do współpracy. Stwarza warunki do aktywnego udziału w życiu szkoły. Podejmuje działania wynikające z inicjatywy rodziców. Rodzice są zadowoleni ze współpracy ze szkołą i realizacji ich oczekiwań. Oferują różnorodną pomoc w zakresie organizacji i finansowania pracy szkoły. Są zaangażowani w życie szkoły. Otrzymują pełną informację o pracy szkoły, w tym o jej mocnych i słabych stronach. Szkoła organizuje różnorodne formy spotkań z rodzicami, które umożliwiają partnerskie i przyjazne kontakty między rodzicami i nauczycielami. Posiada ofertę w zakresie wspierania działań wychowawczych rodziców, organizuje porady, konsultacje i warsztaty. Działania szkoły wzmacniają prawidłowe relacje dziecka z rodziną. Demokratyczne przedstawicielstwo rodziców ma znaczący udział w zarządzaniu szkołą. Wszystkie ważne decyzje dotyczące życia szkoły są podejmowane przy współudziale rodziców.

Standard VIII
Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.

 1. Szkoła pielęgnuje tradycje związane z kulturą regionu.
 2. Szkoła wymienia doświadczenia z innymi szkołami i placówkami oświatowymi.
 3. Szkoła współpracuje z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami.
 4. Szkoła jest inicjatorem i organizatorem imprez na rzecz społeczności lokalnej oraz pełni rolę kulturotwórczą.
 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym służy realizacji celów edukacyjnych.
 6. Działania szkoły w środowisku kreują jej pozytywny wizerunek.

Szkoła proponuje uczniom różnorodne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu. Organizuje działania na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturalnego, postrzeganego w perspektywie kultury narodowej i europejskiej. Prezentuje walory własnego regionu.
Wykazuje aktywność we współpracy z innymi szkołami w kraju i za granicą.
Podejmuje inicjatywy innych szkół. Współpraca z innymi szkołami i placówkami oświatowymi jest na stałe wpisana w program pracy szkoły. Uczniowie świadomie i aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.
Szkoła nawiązuje kontakty z różnymi partnerami, co przyczynia się do poprawy warunków pracy, pozwala na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. W ramach współpracy realizuje różne programy i projekty. Podejmowane działania służą społeczności lokalnej. Szkoła utrzymuje kontakt ze środowiskiem lokalnym i stara się realizować jego oczekiwania. Udostępnia swoją bazę na potrzeby środowiska. Praca na rzecz środowiska jest celowa i planowa.
Szkoła aktywizuje społeczność lokalną do podtrzymywania tradycji i wzbogacania dziedzictwa regionu. Posiada wiedzę dotyczącą polityki oświatowej samorządu lokalnego.
Odpowiada na proponowane inicjatywy i wykonuje zadania edukacyjne zlecone przez organ prowadzący. Opinia o szkole w środowisku jest pozytywna. Szkoła wypracowała sposoby kreowania pozytywnego wizerunku w środowisku. Dba o rozpowszechnianie informacji o szkole, w tym o jej osiągnięciach. Wydaje gazetę szkolną, foldery, informatory i inne publikacje służące promocji.

Standard IX
Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy.

 1. Prowadzona w szkole dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
 2. W organizacji i zarządzaniu szkołą uwzględnia się planowanie pracy.
 3. Planowanie i konstruowanie programów pracy szkoły odbywa się przy udziale nauczycieli, uczniów oraz rodziców.
 4. Wymienione w statucie organy szkoły posiadają jasno określone kompetencje.
 5. W szkole funkcjonuje sprawny system przekazywania i upowszechniania informacji z wykorzystaniem technologii komputerowej i informatycznej.
 6. Praca rady pedagogicznej jest efektywna i zgodna z kompetencjami.
 7. Zarządzanie sprzyja wyzwalaniu inicjatyw pedagogicznych.
 8. Organizacja nadzoru pedagogicznego podnosi jakość pracy szkoły.
 9. Ocenianie nauczycieli i stosowane systemy motywacyjne przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy.
 10. Sposób kierowania jest wysoko oceniany przez społeczność szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

Dokumentacja szkoły jest kompletna, aktualizowana, wyczerpująca. Planowanie stanowi podstawę realizacji zadań szkoły. Szkoła ma spisaną i ogólnie znaną wizję oraz długofalowy plan strategiczny. W planowaniu uwzględnia się zmiany demograficzne, kierunki rozwoju regionu, potrzeby i przewidywane zmiany lokalnego rynku pracy. Szkoła posiada precyzyjne plany roczne, harmonogramy posiedzeń rady pedagogicznej, harmonogramy hospitacji i inne. Plany pracy są aktualizowane. Rada pedagogiczna aktywnie uczestniczy w ustalaniu planów pracy szkoły.
W procesie planowania brane są pod uwagę opinie i propozycje rodziców oraz uczniów.
Organy szkoły posiadają zdefiniowane w statucie kompetencje: stanowiące, wnioskodawcze, opiniujące, doradcze. Przypisane poszczególnym organom uprawnienia nie powodują konfliktów kompetencyjnych. Szkoła określiła sposób przepływu informacji. Upowszechnianie informacji odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami. Wykorzystanie nowoczesnych środków powoduje usprawnienie systemu przekazu. Przyjęty przez zespół nauczycieli sposób pracy zapewnia realizację zadań. Przydział zadań pozwala na pełne wykorzystanie umiejętności i predyspozycji członków zespołu. Rada pedagogiczna realizuje zadania zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi. Pracownicy szkoły znają swoje obowiązki. Kierownictwo szkoły jest zainteresowane wdrażaniem różnego rodzaju rozwiązań nowatorskich, np. innowacji, programów autorskich, eksperymentów. W szkole stworzono warunki sprzyjające podejmowaniu inicjatyw pedagogicznych. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w oparciu o jasno sprecyzowane zasady i kryteria. Organizacja nadzoru zakłada ciągłe doskonalenie pracy szkoły. W szkole obowiązują ogólnie akceptowane kryteria oceny nauczycieli. System oceny pracowników jest powszechnie znany, wewnętrznie spójny, stabilny, sprawiedliwy, efektywny i wykonywalny.
Ocenianie nauczycieli służy planowaniu doskonalenia zawodowego. System motywacyjny jest integralnie związany z systemem oceny i wewnętrznym systemem zapewniania jakości pracy szkoły. Jest akceptowany, jednolity dla wszystkich i służy pozytywnemu wzmacnianiu nauczycieli. Zespół kierowniczy jest dobrze przygotowany do kierowania szkołą. Styl kierowania potwierdza wszechstronność umiejętności kierowniczych i spełnia oczekiwania pracowników.
Dyrektor jest liderem zespołu. Cechy osobowościowe i umiejętności przywódcze dyrektora sprzyjają wysokiej ocenie jego pracy.

Standard X
Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.

 1. Polityka kadrowa odpowiada potrzebom i zadaniom szkoły.
 2. Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje do realizacji przydzielonych im zadań.
 3. Organizowane szkolenia i wewnątrzszkolne doskonalenie sprzyja podnoszeniu jakości pracy.
 4. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy poprzez różne formy kształcenia i doskonalenia zewnętrznego.
 5. Nauczyciele rozwijają swoje umiejętności poprzez wymianę doświadczeń i samokształcenie.
 6. Szkoła inspiruje i wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli.
 7. Nauczyciele podejmują nowatorskie działania edukacyjne.
 8. Nauczyciele dążą do uzyskania europejskiego wymiaru nauczania.

Polityka kadrowa prowadzi do stabilności kadry. W szkole obowiązują jasne zasady zatrudniania nowych pracowników. Dyrektor prowadzi politykę zapewniającą zatrudnienie nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczyciele posiadają najwyższe kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły. Szkoła rozpoznaje potrzeby w zakresie doskonalenia pracowników i planuje odpowiednie działania. Organizowane szkolenia wynikają z planu rozwoju szkoły oraz spełniają oczekiwania pracowników. Efektywność WDN wynika ze stosowania różnorodnych form pracy.
Pracownicy są na bieżąco zapoznawani z nowymi przepisami. Nauczyciele mają możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Współpraca nauczycieli jest aktywna i wielokierunkowa, sprzyja kreatywności, polega na dzieleniu się doświadczeniem i daje możliwości korzystania ze sprawdzonych rozwiązań. Zasady awansu zawodowego są znane.
Szkoła inspiruje i sprzyja dążeniu nauczycieli do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego. Plany rozwoju zawodowego nauczycieli są uwzględniane w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego. Nauczyciele poszukują najlepszych rozwiązań pedagogicznych, opracowują autorskie programy, prowadzą eksperymenty we współpracy z wyższymi uczelniami.
Szkoła przywiązuje szczególną uwagę do realizacji zadań związanych z europejskimi programami i projektami edukacyjnymi w zakresie kultury i tradycji, środowiska, ekologii oraz nauki języków obcych. Nauczyciele wykorzystują metody i formy pracy stosowane w Europie, dostosowując je do specyfiki szkoły polskiej.

Standard XI
Szkoła dysponuje właściwą bazą i wyposażeniem.

 1. Szkoła dysponuje właściwymi warunkami lokalowymi i terenem szkolnym, które odpowiadają ogólnym zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Sale lekcyjne i pracownie są odpowiednio wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Szkoła posiada wyposażenie umożliwiające stosowanie technologii informatycznej na różnych zajęciach.
 4. Biblioteka szkolna jest wyposażona w sprzęt oraz zbiory multimedialne zgodnie z potrzebami szkoły i realizuje swoje funkcje określone w statucie.
 5. Szkoła utrzymuje ład i porządek oraz poziom estetyczny wystroju.
 6. Szkoła systematycznie wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną.
 7. Wykorzystanie bazy i sprzętu sprzyja rozwojowi uczniów.
 8. Szkoła stwarza warunki funkcjonowania uczniom specjalnej troski edukacyjnej.

Ocena warunków bazowych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa potwierdza spełnianie wszystkich norm, w tym bhp i p-poż. W szkole prowadzone są przeglądy doraźne i okresowe, inwentaryzacje, konserwacje, naprawy. Liczba pomieszczeń, ich przeznaczenie oraz wyposażenie są zgodne z potrzebami. Baza materialno-dydaktyczna zapewnia bardzo dobre warunki do realizacji zadań edukacyjnych i jest optymalnie wykorzystywana w procesie dydaktycznym.
Szkoła posiada sprzęt komputerowy i programy edukacyjne, które są wykorzystywane na różnych zajęciach wychowawczo-dydaktycznych. Z planu pracy wynika systematyczność prowadzenia zajęć z użyciem sprzętu komputerowego. Szkoła gromadzi własne zbiory specjalne oraz zapewnia powszechny dostęp do informacji, w tym z zastosowaniem technologii komputerowej. Teren szkolny jest dobrze utrzymany. Pomieszczenia są estetyczne, przyjazne, kolorowe. Uczniowie mają wpływ na wystrój szkoły i dbają o jej wygląd. Warunki pracy dają satysfakcję społeczności szkolnej. Obiekty szkolne są stale modernizowane. Sprzęt i pomoce dydaktyczne są nowoczesne. Doposażanie jest systematyczne, racjonalne i zgodne z planem rozwoju szkoły. Szkoła korzysta z pomocy środowiska przy unowocześnianiu i wzbogacaniu bazy. Zapewnia warunki do indywidualnej i zespołowej pracy. Stwarza warunki sprzyjające różnorodnej aktywności uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami. Baza dostosowana jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie ma barier architektonicznych. Pomieszczenia są odpowiednio wyposażone w sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych lub innych zajęć specjalistycznych. Szkoła posiada gabinety służące realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej.

Standard XII
Szkoła podejmuje różnorodne zadania na rzecz podwyższania jakości swojej pracy.

 1. Szkoła ma system wewnętrznego mierzenia jakości pracy.
 2. Mierzenie jakości pracy jest systematyczne.
 3. Szkoła określiła sposób dokumentowania mierzenia.
 4. Szkoła wypracowała różnorodne formy analizowania i oceniania jakości swojej pracy, w tym ewaluowania i monitorowania.
 5. Wyniki badań są wykorzystywane przy planowaniu pracy i konstruowaniu programu rozwoju szkoły.

Szkoła posiada plan mierzenia, narzędzia oraz procedury. Posiada wieloletnie plany mierzenia jakości swojej pracy uwzględniające wszystkie obszary jej działalności. Narzędzia i procedury wykorzystywane do działań projakościowych są dobrane do rodzaju prowadzonych badań i doskonalone. Systematyczność i aktualność badań zapewnia wyczerpującą informację o pracy szkoły. Sposób dokumentowania mierzenia jest przejrzysty, zapewnia upowszechnienie wiarygodnej i pełnej informacji. Dokumentacja jest czytelna, pozwala na porównywanie danych. Różnorodność stosowanych przez szkołę form analizowania i oceniania jej pracy umożliwia wysoką sprawność w pozyskiwaniu informacji oraz dostosowanie planów mierzenia jakości do bieżących potrzeb szkoły. Wyniki monitorowania i stałego analizowania rezultatów działalności szkoły stanowią podstawę do tworzenia kolejnych planów rozwoju. Wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych są wykorzystywane w doskonaleniu procesu wychowawczo-dydaktycznego i organizacji pracy szkoły.
Wdrażane rozwiązania projakościowe poddawane są stałej ewaluacji.